Nemzeti női szív napi egészségügyi vásár, Nemzeti Audiovizuális Archívum


Nemzeti Ujság, 1933. április (15. évfolyam, 74-97. szám)

Nemzeti Ujság, Mélységes felháborodás­sal és megütközéssel kell tudomást ven­nünk arról, hogy a keresztény Magyar­­­ország fővárosában a­­­eresztény Buda­pesten, a húsvéti ünnepet megelőző nagy­héten, a fájdalmas nagypéntek előestéjén akad egy társaskör, amelyben táncmulat­ságot rendezhetnek. Ez a kiáltó ízléste­lenség s a közönség vallásos érzését bántó táncmulatság olyan provokálás volna, a­melynek semmi szín alatt sem szabad meg­történnie. Most nem kutatjuk, hogy ke­resztények-e, vagy nem keresztények azok, akik erre a táncrendezésre nemzeti női szív napi egészségügyi vásár, mert akár azok, akár nem, olyan tűrhetetlen cselekményre készül­nek, amellyel szemben a közhatóságoknak kötelességük azonnali intézkedéssel tila­lomrát állítani.

Odáig talán még sem ju­tottunk, hogy nagycsütörtök estéjén zenés műsoros összejövetellel nagypéntek gyásznapjába lehessen beletáncolni. Ha a rendezők akár keresztény nevelésük hiá­nyainál, akár pedig a kereszténységtől távol álló lelkiségüknél fogva nem érez­ték meg, hogy mi az, amit nem szabad, akkor talán mégis csak arra a rendőri hatóságra hárul a kioktatás feladata, a­melynél a táncmulatságot be kell jelen­teni s amelynek az engedélyt ki kell ad­nia.

a neurológus magas vérnyomást kezel panangin magas vérnyomás

Hogy megtörtént-e az engedély ki­adása s ha igen, hogyan lehetett kiadni, azt nem a mi dolgunk elbírálni, hanem a magasabb rendőri fórumoké. Éppen ezért ezen a helyen is felhívjuk az ügyre a budapesti m.

Az ügyészség indítványára most Enyedy Róbert vizsgálóbíró fenntartotta ifj. Tilly József, Szabó István és Sándor Mi­hály magántisztviselők előzetes letartózta­tását, lovag Klojber Oszkár dohányjövedéki hivatalnokot, aki a Sas-utcá­ban megtámadta Halász Lajos pénzbeszedőt és pengőt tartalmazó pénzestáskáját elra­bolta, Enyedy vizsgálóbíró hétfőn rablás bűn­tette címén előzetes letartóztatásba helyezte. Havel Lipót építőmester, a III. Vasko­­rona-rend tulajdonosa, a Ferenc József-rend lovagja, a budapesti Építőmesterek Ipartestü­letének tiszteletbeli tagja stb.

Budapesten született ben. Az ő vezetése alatt épült a Várkert, a Pázmány Péter Tudo­mányegyetem Szerb-utcai része, az egyetemi kórházak központi épülete, az Egyetemi könyv­tár, több főnemes magánpalotája. Ő építette a törvényszéki bonctani intézetet, a Műcsarno­kot, a királyi Kúriát, a Vígszínházat, a m.

A szolnoki hídon

József Műegyetemet, a királyi család Apponyi­­téri palotáját, a jelenlegi külügyminiszté­rium Dísz-téri palotáját, több iskolát, az An­gol kisasszonyok zugligeti, a Notre Dame de Sion Sashegyi és az Erzsébet örökimádás tem­plomát és zárdáját.

Budapest gőzmalmait is nagyrészt ő építette. Vezetése alatt épült a Lujza- Concordia- Hungária- Erzsébet- és a Király-gőzmalom s a magánbérházak egész sora. Temetése áprlis én délután 4 órakor lesz a Kerepesi-úti temető halottasházából.

Az elhunytban a vállalat vezetője, Havel Imre építész és Havel Béla dr. A MFTR igazgatósága közli, hogy április étől kezdve a budapest—mohácsi vonal egyes vi­szonylataiban pl.

Budapest—Baja, Budapest— Mohács stb. To­vábbá, kedvezményes áru, 3 napig érvényes menettérti jegyek lépnek életbe Kalocsa és Baja, Kalocsa és Érsekcsanád, valamint Ér­­sekcsanád és Baja között.

Ugyancsak újabb mérsékléssel állapították meg a fülkedíjakat is. A Buda­pest—bécsi vonalon a járatok megindításától kezdve a fülkedíjakat a múlt éviekkel szem­ben mérsékelték. A főszezonban a Bécsből Bu­dapestre eddig 24 osztrák schillingben megálla­pított I.

Közelebbi felvilágosítással készség­gel szolgá­l a társaság igazgatósága és a te­kintetbe jövő szolgálati helyek. Kétszemélyes recamierek Kárpitos bútorok Óriási választékban Herevicz, Eggteleki-utca 2.

Hamarosan olyan emberek is megszólalhatnak Magyarországon, akik mindeddig legfeljebb érthetetlen hangokat voltak képesek kiadni magukból. A korrupció mindennapos, nem is véletlen, hogy az ellenzéki pártok védenék a bejelentést tevőket, sikerdíjakat adnának a felderítések segítéséért, dupla büntetést az érintett politikusnak, s vádalkut azoknak a köztisztviselőknek, akik akaratuk ellenére kerültek korrupciós ügyletekbe. A többi európai tagállamhoz hasonlóan Magyarországon is értékelték a Ritka Betegségek Nemzeti Tervének megvalósítását, amely most jutott túl a félidején. Kincses Gyula exállamtitkár vezetésével — derült ki a többi közt a Medical Tribune Válaszúton — Konszenzust!

A vizsgálóbíró és az ügyész az Imperiál talprotek­tó telepén folytatja a vizsgálatot A szakértők azonnal olajmintát vettek és megkezdték a laboratóriumi vizsgálatot Dombóvár, április A Nemzeti Újság tudósítójától. A hírhedtté vált Imperial-olajpanama vizsgálata ügyében hétfőn este egy tíztagú vizsgálóbizottság ér­kezett Dombóvárra, élén Babits Jenő dr. A bizottsággal érkeztek a helyszínre Mak­­ray Imre műegyetemi asszisztens és Hankiss Géza dr.

A MÁV anyagbeszerzési osztálya is képviseltette magát a vizsgálatot, Imrédy Kálmán kormányfőtan­ácsossal, az anyagbe­szerzési osztály főnökével, továbbá Győr­ff­y Miksa főfelügyelővel.

A vizsgálatnak külön szenzációja, hogy előállítják a hely­színre Salgó Imrét, az Imperial Rt. A bizottság megérkezése után annak vala­mennyi tagja a talpfatelitőtelepre ment és Babits vizsgálóbíró nyomban hozzálátott a vizsgálat megejtéséhez.

hogyan lehet teljesen meggyógyítani a magas vérnyomást ascites magas vérnyomásban

Intézkedett, hogy a szakértők a telitőtelep acélburái alatt felhal­mozott olajból mintát vegyenek és megejtsék a vizsgálatot.

Az Imperial ellenőrző szakértőt is hozott magával Györky József dr.

Áremelés a dohányboltokban: itt az árlista, ennyibe kerül mától egy doboz cigi

Az eredményt kedden délelőtt közlik a vizsgáló­­bíróval és az ügyésszel. A vizsgálóbíró intézkedésére hétfőn a késő esti órákban egész sereg idézést bocsátottak ki, valamennyi kedd délelőttre szól és a megidé­zett tanukat a dombóvári járásbíróságon hall­gatják ki.

Kihallgatják a telitőtelep vezető­jét, Suk­a Gyula MÁV-főfelügyelőt, továbbá az ott alkalmazott tisztviselőket és a telepem ré­gebben alkalmazásban volt és jelenleg is alkal­mazásban lévő számos munkást. A bizottság munkája előreláthatólag több napig el fog tartani — Református nagygyűlés.

Címkefelhő

Virágvasár­napjén délelőtt a fővárosi reformátusság nagygyűlést tartott a pesti Vigadóban. A megnyitó beszédet Némethy Károly dr.

Huszár Aladár dr. Ezután Ravasz László dr. A nagy­gyűlés utolsó szónoka Tasnády Nagy András dr. A nagygyűlés Szabó Imre esperes záróbeszédével ért véget. Elrontott gyomor, étvágytalanság, felbüffögés, kellemetlen szájiz, emésztési nehézségek eseteiben fontos, hogy naponta reggelizés előtt félórával a felbüffögés, kellemetlen szájiz, emésztési ne­hézségek eseteiben fontos, hogy naponta reg­gelizés előtt félórával a Hunyadi János természetes keserűvízből félpohárral igyék a bélműködés szabályozására, a székrekedés megszüntetésére.

Orvosok ezrei igazolják, hogy a Hunyadi János keserűviz előírásszerűen al­kalmazva felülmúlhatatlan gyógyhatású az epe- máj- és vesebetegségeknél s hogy azt korra való tekintet nélkül mindenki jó ered­ménnyel használhatja.

Ügyeljünk az eredeti címkére a vörös középmezővel. Vasárnap dél­után a Páva­ utca Braun Simonné n egy nagykereskedő özvegye, aki legutóbb a zsidó menza pé­nzbe­­szedője volt, nagy nyomaimban 18 éves gimna­zista fiával együtt öngyilkosságot követett el.

A kettős öngyilkosságot a rokonok fedezték fel, akik vasárnap délután látogatóba mente­k Braunéikhoz. A csöngetésre sohat sem jelent­kezett és az előszobaajtón keresztül erős gáz­szag ömlött ki. A házmester lakatost hivatott. A szobában az ágyon feküdt az asszony, a dívámon pedig a­ fia. Mind a kettő már halott, volt. Biram­iné és fia a rendőrséghez intézett búcsúlevelükben megírták, hogy közös elha­tározásából, nyomoruk miatt válnak meg az élettől.

Szombatról vasár­napra virradó éjszaka kassza­fúrók jártak az Általános Fogyasztási Szövetkezet Váci­ utc A tettesek a feltört Wertheim-sze­krényből M­ pengőt zsákmányoltak. A nyomozás igen érdekes dol­gokat derített ki.

Megállapították ugyanis, hogy az egyik kasszafútó, amire eddig még nem volt példa, nő volt. A betörés előtti na­pon a Váci­ út A férfi Csizmadia Ferencinek mondotta ma­gát. A kibérelt lakást csak egy vékony fal választja el a szövetkezet üzlethelyiségétől.

1 stádiumú magas vérnyomás mi ez mexikói hipertónia

A betörőpár éjszaka, amikor má­r a házban nyugovóra tértek, a kibérelt lakás falát át­törve, behatolt a szövetkezetbe, feltörte a pénzszekrényt és reggel a négyezer pengős zsákmánnyal t­ovább állt.

Személyleirásuk alap­ján a rendőrség keresi őket. Kaptuk a következő levelet: Igen tisz­telt Szerkesztőség! Az Egyenlőség című zsidó fajvédelmi orgánum büszkén dicsekszik azzal, hogy ő a magyar zsidóság politikai hetilapja. Tekintettel arra, hogy több főrabbi s a zsidó országgyűlési képviselők a lapnak cikkiről ezt el is kell hinnünk.

A húsvéti számba a pesti izr. A nemzeti szocializmust és annak metódusait illetőleg a vélemények el­térőek lehetnek és kritizálni is szabad, azon­ban egy 70 milliós és még hozzá a magyar­sággal jó viszonyban levő népnek vezetőit pszichopatáknak nevezni — talán még sem illik.

inzulin magas vérnyomás az adam almájának tinktúrája magas vérnyomás ellen

Érdekes, hogy az Egyenlőség, amely az antiszemitákat pszichopatáknak nevezi és fel­háborodik azon, ha a Nemzeti Újság vagy más nemzsidó lap a zsidókérdéssel foglalkozó cik­ket mer közölni. Sztálint, aki fiatal korában postakocsik kirablásával szórakozott s akinek parancsára az oroszok százezreit ölték le, avagy a még véresebb kezű Trotzkijt Born­­stein nem igen szokta hasonló jelzőkkel il­letni.

Vagy Sztálint nem is szabad bántani, hi­szen most vette el feleségül az ötéves terv zsidó szerzőjének, Kaganovics zsidó népbiztos­nak testvérhugát, úgy hogy most már a zsidó néphez tartozónak tekintendő ő is. De mind­ezektől eltekintve, teljes tisztelettel kérdem, milyen érdeke fűződhetik a magyarságnak ahhoz, hogy a közte és a németség nemzeti női szív napi egészségügyi vásár fenn­álló jóviszonyt ilyen bárdolatlan támadásokkal elmérgesítsék.

Jó lenne talán valamilyen for­mában figyelmeztetni a túlbuzgó Egyenlőséget, hogy a nemzsidó magyarság maga kéri ki magának az ilyen támadásokat, amelyek mél­tóak lehetnek az Egyenlőséghez, de semmi­esetre sem méltóak a magyar nemzethez.

Account Options

Káéve levelem közlését sajtójogi felelősségem mellett, vagyok kitűnő tisztelettel: nagykál­nai Levatich László. Szurmay Sándor báró tábornok, volt honvédelmi miniszter Andrássy­­úti lakására néhány héttel ezelőtt beállított egy fiatalember és Rott Nándor veszprémi püspök ajánlóleveléval pénzsegélyt kért.

A tábornok húsz pengőt adott a fiatalembernek. A volt honvédelmi miniszter másnap levelet ka­pott Rott püspöktől, aki közölte vélte, hogy támogatásban részesítette azt a fiatalembert, aki a tábo­rnok levelével fordult hozzá. Szur­may báró azonnal látta, hogy a nála járt fiatalember hamis ajánlólevéllel férkőzött a bizalmába és ezért feljelentést tett a szélhámos ellen a rendőrségen. A detektívek hamaro­san megállapították, hogy a­ szélhámos Bibecz Tivadar szabósegéd, aki már hosszabb ideje az angyalföldi elmegyógyintézet ápoltja.

Mint csendes elmebeteg az intézetből heten­­kinti kimenőt kap és ezeket az alkalmiakat használta fel az magas vérnyomás morbiditás fiatalember arra, hogy hamis ajánlólevelek segítségével zseb­pénzt szerezzen magának. Bibecz igen sok nemzeti női szív napi egészségügyi vásár előkelőséget tévesztett meg hasonló m­ódon.

Idén lesz 70 esztendős, legalább 10 évet letagadhatna. Mindig is atletizált, de utánpótlás-válogatott diszkoszvetőként az orvosi hivatást választotta. A szívsebész, egyetemi tanár dr.

Vasárnap éjszaka a Paulay Ede- és Laudon-utca sarkán súlyos autókarambol történt. Két autótaxi egymásnak rohant és en­nek következtében az egyik taxi utasai, Teich­­ner Kálmán kereskedő és menyasszonya köny­­nyebben megsérült,a taxi soffőrje pedig, Szabadi Ferenc, az úttestre zuhant, agyrázkódást és sú­lyos zúzódásokat szenvedett.

A másik kocsi utasa, Deák Sándor, kisebb horzsolódásokkal menekült. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy a baleset okozója a másik kocsi sof­főrje, Boly Ferenc volt, akit előállítottak a főkapitányságra, de igazoltatása után szabad­lábra helyezték. Rómából jelentik: A bolog­nai egyetem fasisz­ta szervezeteibe felvett, hu­szonöt külföldi nemzetet képviselő főisko­lai hallgató, köztük 30 magyar diák, ma ideér­kezett.

Tartalomjegyzék

A vendégek az Ismeretl­en katona és a fasiszta elesettek szobraim, majd a Kapito­­lfiumom és a Fogadalmi kápolnában koszorú­kat helyeztek el. Starace, a fasiszta párt tit­kára a Littorio-palotában fogadta a főiskolá­sokat és lelkesítő beszédet intézett hozzájuk. A külföldi diákok ezután a lakosság ovációi közben elvonultak a város főbb útvonalain és azt a zászlót vitték ma­guk előtt, amelyet Starace tegnap Bolognában felavatott.

Nagyszámú közönség előtt tartotta Angelim Tivadar dr.

3 fokos magas vérnyomás 2 szakasz vernyomas csokkento etelek

Az előadó a Kalocsán­­urasz­­kodó széláram­lásokkal foglalkozott s kimu­tatta, mily szoros összefüggés van a szélse­besség napi és évi változása a hőméséklet és a légnyomás napi, illetve évi menete közt. Legnagyobb a szélsebesség a déli órákban 1 és 2 óra körül és legkisebb reggel 5 óra táján.

Bizonyos eltolódás mutatkozik a szélerősség­ben a derült és borult napokon.

Dömötör Csaba: a baloldal továbbra is éket verne a nemzeti egységbe

A végig élvezetes for­mában előadott értekezletet a hallgatóság nagy figyelemmel követte. A MÁV igazgatóságának értesítése szerint a húsvéti ünnepek alkalmával az összes gyors- és személyvonatok április tól ig megerő­sített szerelvényekkel közlekednek. A meg­erősített vonatokon kívül április én Buda­­pest­ nyugati pályaudvarról Molnorra 13 óra­kor, Budapest-keleti pályaudvaról Szolnokra pedig 13 óra 20 perckor külön személyvonat indul.

Az április ről ra virradó éjjel Hatvantól Budapest-keleti pályaudvarig és Budapest-keleti pályaudvarra 5 óra 45 perc­kor érkező Ugyancsak két részben fog közlekedni Ceglédtől Buda­­pest nyugati pályaudvarig a Budapest-nyugati pályaudvarra 5 óra 05 percckor érkező A Sezeged felől érkező vonatrész, mint első rész, a Debrecen felől ér­kező pedig mint második rész érkezik Budapest­­nyugati páyaudvarra.

Mindezeken felül az Államvasutak igazgatósága felkészült a hús­véti személyforgalom akadálytalan lebonyolí­tására és megtett minden intézkedést, hogy az ünnepi erősebb utasforgalom céljaira bármely viszonylatban késedelem nélkül szükségleti vo­natokat helyezzenek forgalomba, ha a rendes vonatok a várakozáson felül esetleg jelent­kező nagyobb számú utas elszállításához ele­gendők nem lennének.

A bí­boros hercegprímás volt tanárának, Reidhneri Márton dr. A valóság az, hogy a végren­deletben nincs szó a hercegprímásra hogyan lehet a magas vérnyomást diétával kezelni címen hagyományozott pénzösszegről. Gyomor- és bélspecialisták igazolják, hogy a Ferenc József vízzel, különösen az ülő életmód következté­ben jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el.

A Ferenc József ke­serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.